Kyriakides Finance
ελληνικά »english »
ΕΝΤΥΠΑ
DOWNLOADS
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 

Λοιπά

Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ\\\' ΑΡΙΘ. 1892

 

(ΦΕΚ Α' 101/31-07-1990)
 
  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
 
(Τα άρθρα 1 έως και 32 και 44 έως και 120 παραλείπονται λόγω μη συναφούς αντικειμένου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
Εργασιακές σχέσεις

 

ΕκτύπωσηΣχετικά έγγραφα άρθρου1
1. Μισθωτοί επιχειρήσεων, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ο «Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως Επιχειρήσεων Α.Ε.» (Ο.Α.Ε.), εφ' όσον καταγγελθεί η σχέση εργασίας τους, ανεξάρτητα από την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, δικαιούνται να επιλέξουν, με έγγραφη δήλωση του ν. 1599/1986, που υποβάλλεται στον Ο.Α.Ε.Δ. μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της καταγγελίας της σχέσης εργασίας τους:
 α) την επιδότηση τους από τον Ο.Α.Ε.Δ., ως ανέργων ή β) την ένταξη τους στα ειδικά προγράμματα του ΟΑΕΔ για την επαγγελματική επανακατάρτισή τους ή γ) την αυτοαπασχόλησή τους.
 Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω δηλώσεως θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν την επιδότηση τους, ως ανέργων.
 
2. Όσοι επιλέξουν την υπό στοιχείο β' περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου:
 α. δικαιούνται να λαμβάνουν υπό μορφή ειδικού επιδόματος για ένα δωδεκάμηνο από τη λύση της εργασιακής τους σχέσης στο τέλος κάθε μήνα ποσό ίσο με το μέσο όρο των τακτικών αποδοχών τους του προηγούμενου έτους, όχι όμως μεγαλύτερο των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών:
 β. Συνεχίζεται για όλο το δωδεκάμηνο η ασφάλισή τους στους οικείους οργανισμούς κύριας ασφάλισης για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως εργαζόμενοι, καθώς και στους οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης, βαρυνόμενοι οι ίδιοι με τις προς αυτούς εργατικές εισφορές, ο χρόνος δε αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 του ν. 825/1978:
 γ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής επανακατάρτισής τους κατ' επιλογή τους μεταξύ των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων που ανταποκρίνονται στα προσόντα τους και θα τεθούν υπόψη τους ως εμφανίζοντα ζήτηση εργασίας:
 δ. υποχρεούνται να αποδεχθούν υποδεικνυόμενη μέσα στο 12μηνο νέα θέση εργασίας, που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν.δ. 2961/1954.
 
 Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 33, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1965/1991 και ισχύει από 31-07-1990, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του ιδίου άρθρου.
 
3. Σε όσους επιλέξουν την υπό στοιχ. γ' περίπτωση προκαταβάλλεται εφ' άπαξ το σύνολο των δώδεκα μηνιαίων ειδικών επιδομάτων, αφού εκπεσθεί το ποσό που αντιστοιχεί στον προεξοφλητικό τόκο που ισχύει κάθε φορά για τα ετήσια ομολογιακά δάνεια του Δημοσίου.
 Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
 Όσοι παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει η υπουργική απόφαση υποχρεούνται να επιστρέψουν το σύνολο του εφ' άπαξ κτηθέντος ποσού.
 
4. Άρνηση συμμετοχής στα προγράμματα, πλημμελής παρακολούθηση τούτων καθώς και άρνηση αποδοχής υποδεικνυόμενης κατά τα ανωτέρω θέσης εργασίας συνεπάγονται διακοπή της περαιτέρω καταβολής του ειδικού μηνιαίου επιδόματος.
 
5. Από το καθαρό ποσό του ειδικού επιδόματος των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος παρακρατείται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) κατά την καταβολή του στους δικαιούχους. Με την παρακράτηση αυτήν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό αυτών των αμοιβών. Αυτός που παρακράτησε το φόρο υποχρεούται να τον αποδώσει εφάπαξ, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στην αρμόδια για τη φορολογία του δημόσια οικονομική υπηρεσία. Ο δικαιούχος μπορεί να περιλάβει το ποσό αυτών των αμοιβών στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, για να φορολογηθεί, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, με τις γενικές διατάξεις του ν.δ. 3323/1955. Στην περίπτωση αυτήν, από το φόρο που προκύπτει στο συνολικό του εισόδημα εκπίπτει ο φόρος που παρακρατήθηκε από το ποσό αυτών των αμοιβών.
 
 Η παράγραφος 5 του άρθρου 33, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 1947/1991 και ισχύει από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις του άρθρου 33, ήτοι 31-07-1990, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.
 

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
  
Αθήνα, 31 Ιουλίου 1990
  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
  
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ
 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
I. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ:
  
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΣΤ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ
  
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
 
ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Β. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
  
ΑΝΑΠ. ΥΠΟΥΡ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΑΡΙΣΤ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΙΩ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
  
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ
 
ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ
  
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ
 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ
  
 
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 
Αθήνα, 31 Ιουλίου 1990
  
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
« επιστροφή